Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
AA

Cele i zadania

Głównymi celami Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego są:

1. Pozyskiwanie wiedzy o potrzebach sektora

 • Określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz prowadzenie takich badań,
 • Monitorowanie zasobu kompetencji pracowników sektora.

2. Wpływ na kształtowanie zasobu kompetencji w sektorze

 • Rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach),
 • Przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
 • Zbadanie potrzeby utworzenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji oraz dokonania opisów kwalifikacji niezbędnych w sektorze.

3.Wspieranie współpracy podmiotów sektora w zakresie wpływu na zasób kompetencji w sektorze poprzez

 • Współpracę z sektorem edukacji formalnej i pozaformalnej,
 • Przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych,
 • Wspieranie zawierania porozumień edukacyjnych działających na rzecz zintegrowania podmiotów odpowiedzialnych za edukację (formalną i pozaformalną) i pracodawców sektora.

Rada będzie realizować założone cele poprzez:

 1. Dokonywanie analiz strategicznych,
 2. Prowadzenie badań (społecznych i jakościowych),
 3. Analizy statystyczne (ilościowe),
 4. Doroczne raporty,
 5. Konferencje poświęcone kwalifikacjom w sektorach lotniczym oraz kosmicznym,
 6. Opracowanie oraz aktualizację Rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w sektorze,
 7. Opracowanie oraz aktualizację Rekomendacji nadzwyczajnych dotyczących przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19 w przemyśle lotniczo-kosmicznym,
 8. Współpracę z PARP i Operatorami w realizacji szkoleń lub doradztwa wynikającego z rekomendacji Rady.