Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
AA

Regulamin

REGULAMIN Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego – zwanej dalej Radą.
 2. Rada może posługiwać się nazwą: „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Przemysł Lotniczo-kosmiczny”.
 3. Rada funkcjonuje na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: Ustawy PARP),
  2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
  3. Umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Sektorowa Rada Kompetencji przemysłu lotniczo-kosmicznego” (dalej: Projektu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr umowy POWR.02.12.00-00-SR14/18-00 z dnia 26 września 2019 r. (dalej: Umowy)– ww. Projekt jest realizowany przez Partnerstwo, w składzie: Thales Polska Sp. z o.o. (Lider Partnerstwa), Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2022 r.,
  4. Niniejszego Regulaminu.
 4. Rada jest radą sektorową w rozumieniu art. 4e Ustawy PARP, a jej organizację i prowadzenie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: Agencja) powierzyła podmiotom wybranym w konkursie prowadzonym na zasadach, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.
 5. Celem działania Rady jest dopasowanie kompetencji , kwalifikacji i wiedzy pracowników do potrzeb przedsiębiorców poprzez identyfikację i prognozowanie zapotrzebowania na kompetencje w Przemyśle Lotniczo-Kosmicznym (dalej: Sektorze).
 6. Sektor jest rozumiany, jako zbiór wszystkich podmiotów prawa gospodarczego, które w swoich dokumentach rejestrowych posiadają następujące kody zgodne z Polską Klasyfikacją Działalności:
  1. PKD C.30.3 Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn)
  2. PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
  3. PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
  4. PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
  5. PKD 26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów
  6. PKD 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
  7. PKD 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
  8. PKD 51.21.Z Transport lotniczy towarów
  9. PKD 51.22.Z Transport kosmiczny
 7. Głównymi zadaniami Rady są w szczególności:
  1. pozyskiwanie wiedzy od przedsiębiorców na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych występujących na rynku pracy w Sektorze;
  2. upowszechnianie informacji na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w danym sektorze gospodarki;
  3. inicjowanie współpracy przedsiębiorców z uczelniami oraz podmiotami, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w celu zintegrowania edukacji i pracodawców;
  4. kształtowanie dialogu pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za edukację formalną
   na poziomie zawodowym, średnim i wyższym w zakresie lotnictwa i kosmonautyki;
  5. monitorowanie rozwoju Sektora oraz jego pracowników, z uwzględnieniem zmian demograficznych;
  6. monitorowanie stanu usług rozwojowych na świecie w zakresie dotyczącym Sektora;
  7. włączanie się w inicjatywy międzynarodowe na rzecz Sektora;
  8. formułowanie rekomendacji w zakresie dostosowania kadr gospodarki do aktualnych potrzeb przedsiębiorców w Sektorze;
  9. działanie na rzecz zwiększenia perspektyw rozwojowych młodych pracowników, którzy skorzystają z uporządkowania, transparentności oraz porównywalności kwalifikacji, w tym w wymiarze międzynarodowym;
  10. wspieranie rozwiązań umożliwiających potwierdzanie w procesie walidacji kompetencji zawodowych w Sektorze, zdobytych w różny sposób, w ramach edukacji poza formalnej i nieformalnej;
  11. występowanie do właściwych ministrów z propozycją wprowadzenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego zawodu, wykreślenia zawodu lub dokonania zmiany dotyczącej zawodu, kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub dodatkowych umiejętności zawodowych;
  12. opiniowanie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy;
  13. uczestnictwo z głosem doradczym w zebraniach rad pedagogicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe;
  14. uczestnictwo w posiedzeniach rad rynku pracy;
  15. opracowanie oraz włączenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK);
  16. uczestnictwo w konsultacjach z właściwym ministrem wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do ZSK.
 8. Kadencja Rady trwa 4 lata poczynając od daty zwołania pierwszego Posiedzenia Plenarnego Rady (patrz par. 3 ust. 3 i 4).

§2
Skład Rady

 1. Członkami Rady są przedstawiciele instytucji reprezentujących interesariuszy działających w lub na rzecz Sektora, czyli:
  1. przedsiębiorcy,
  2. organizacje pozarządowe, związki organizacji pozarządowych,
  3. szkoły i placówki systemu oświaty oraz ich organy prowadzące,
  4. wyższe szkoły i uczelnie,
  5. instytucje rynku pracy,
  6. partnerzy społeczni zgodnie z definicją w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER,)
  7. jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,
  8. Rada Rynku Pracy lub Wojewódzkie Rady Rynku Pracy,
  9. administracja publiczna, w tym przedstawiciele ministrów właściwych w sprawach Rady,
  10. jednostki naukowe, w tym instytucje badawcze.
 2. Rada składać się będzie z Członków w liczbie od 5 do 35.
 3. Uczestnictwo Członków w posiedzeniach Rady jest nieodpłatne.
 4. Kandydat na Członka Rady musi spełniać następujące kryteria formalne:
  1. być przedstawicielem reprezentanta jednej z grup interesariuszy tworzących Radę, o których mowa w ustępie 1, z tym, że jedna instytucja może mieć tylko jednego przedstawiciela z zastrzeżeniem ustępu 8.
  2. zaakceptować cele i zasady działania Rady, a w szczególności niniejszy Regulamin.
  3. złożyć oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.
  4. złożyć deklarację przystąpienia do Rady oraz podpisać zobowiązanie do zachowania tajemnicy w stosunku do dokumentów poufnych, z którymi zapozna się w toku pracy Rady.
 5. Kandydat na Członka Rady musi posiadać wiedzę ekspercką i doświadczenie pracy na rzecz Sektora nie krócej niż 5 lat, co weryfikowane będzie na podstawie składanej noty biograficznej/Curriculum vitae;
 6. Za prawidłowe zgłoszenie Kandydata na Członka Rady uznaje się kompletnie wypełnione dokumenty zgłoszeniowe zawierające pisemne oświadczenia Kandydata złożone w imieniu Kandydata przez Partnera lub przez Członka Rady pisemnie do Lidera Partnerstwa na szablonach dokumentów udostępnionych na stronie www Rady przez Sekretarza Rady.
 7. Kadencja Członka Rady trwa 4 lata.
 8. Członkowie Partnerstwa zgłaszają swoich przedstawicieli do Rady z tym, że Lider Partnerstwa zgłasza dwóch przedstawicieli.
 9. Decyzja o akceptacji zgłoszonej kandydatury każdego nowego Członka do Rady (poza reprezentantami członków Partnerstwa) będzie podejmowana na Posiedzeniu Plenarnym Rady z uwzględnieniem zasady reprezentatywności składu Rady dla struktury Sektora określonej w par. 3 ust. 6 litera c) oraz uwzględniając zasady niedyskryminacji i równości płci.
 10. Akceptacja przez Posiedzenie Plenarne Rady kandydatury, o której mowa w ustępie 9 odbywać się będzie w trybie większości zwykłej osób uczestniczących w danym Posiedzeniu Plenarnym Rady.
 11. Lider Partnerstwa rekomenduje Prezesowi PARP zaakceptowaną w ustępie 10 kandydaturę Członka Rady celem złożenia wniosku o powołanie go na członka Rady przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 12. Członkowie Rady mają prawo:
  1. zgłaszać propozycje kandydatów na Członków Rady,
  2. zgłaszać na piśmie opinie, wnioski i postulaty do organów Rady,
  3. uzyskiwać bieżące informacje o działaniach podejmowanych przez Prezydium Rady.
 13. Członkowie Rady mają obowiązek:
  1. postępować zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2. brać czynny udział w pracach Rady,
  3. popierać cele i przedsięwzięcia Rady,
  4. nie podejmować działań sprzecznych z celami Rady
  5. reprezentować opinie i interesy nie tylko delegującej go instytucji ale całej grupy interesariuszy do której należy delegująca go instytucja zgodnie z określeniami użytymi w par.2 ust 1.
 14. Odwołanie Członka Rady następuje w przypadku:
  1. rezygnacji Członka Rady z udziału w pracach Rady, zgłoszonej do Prezydium Rady pisemnie,
  2. zgłoszonego pisemnie do Prezydium Rady odwołania upoważnienia do bycia przedstawicielem przez instytucję delegującą Członka Rady. W tym przypadku podmiot delegujący może równocześnie zgłosić innego Członka Rady spełniającego wymagania o których mowa w par 2 ust. 4,5 i 6.
  3. innych przyczyn – takich jak długotrwała nieobecność, uniemożliwiająca udział w pracach Rady lub uporczywe niewywiązywanie się z obowiązków członka Rady, czy istotne naruszenie Regulaminu lub powzięcia przez Prezydium Rady informacji o wyroku sądowym orzekającym winę przedstawiciela Członka Rady za czyn umyślny – na podstawie decyzji podjętej na wniosek Prezydium Rady przez Posiedzenie Plenarne Rady bezwzględną większością głosów;
 15. Prezydium Rady niezwłocznie zawiadamia instytucję delegującą odwołanego członka Rady o tej decyzji i zwraca się o wyznaczenia innego swojego przedstawiciela.

§3
Organy Rady

 1. Organami Rady są:
  1. Posiedzenie Plenarne Rady.
  2. Prezydium Rady;
  3. Przewodniczący Rady;
 2. Posiedzenia Plenarne Rady zwołuje, z zastrzeżeniem ustępu 4, Przewodniczący Rady:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Prezydium Rady,
  3. na wniosek 1/3 ogólnej liczby przedstawicieli.
 3. Pierwsze Posiedzenie Plenarne Rady zwołuje i prowadzi członek Rady wskazany przez Lidera Partnerstwa.
 4. Posiedzenia Plenarne Rady, z zastrzeżeniem ustępu 4, prowadzi Przewodniczący Rady a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.
 5. Do zadań Posiedzenia Plenarnego Rady należy przyjmowanie uchwał, w tym dotyczących:
  1. wyboru członków Prezydium Rady
  2. zatwierdzania Regulaminu Rady i wprowadzania w nim zmian
  3. określania struktury Rady zapewniającej zachowanie reprezentatywności składu Rady dla struktury Sektora czyli obecności w niej przedstawicieli wszystkich instytucji o których mowa w par. 2 ust. 1. oraz uczestnictwa przedsiębiorców związanych ze wszystkimi kodami działalności o których mowa w par. 1 ust 6.
  4. akceptowania zgłoszeń kandydatów na Członków Rady, z zastrzeżeniem paragrafu 2 ustęp 8;
  5. zatwierdzania propozycji materiałów merytorycznych składanych przez Grupy Robocze, o których mowa w paragrafie 5;
 6. W skład Prezydium Rady wchodzi pięć osób: Przewodniczący i czterech Wiceprzewodniczących.
 7. Członkowie Prezydium Rady wybierani są na Posiedzeniu Plenarnym Rady:
  1. pierwszym w nowej kadencji lub
  2. pierwszym następującym po upływie kadencji Prezydium o której mowa w ustępie 9 lub
  3. pierwszym następującym po odwołaniu członka Prezydium w trybie art. 2 ustęp 14 litery a i b lub
  4. o którym mowa w art. 2 ustęp 14 litera c.
 8. Do zadań Prezydium Rady należy:
  1. kierowanie pracami Rady;
  2. przygotowywanie projektów uchwał, planów pracy i sprawozdań z działalności Rady;
  3. wykonywanie uchwał Posiedzenia Plenarnego Rady;
  4. opiniowanie zmian w Regulaminie Rady.
 9. Kadencja Prezydium Rady trwa 4 lata i rozpoczyna się od dnia pierwszego zebrania wybranego składu Prezydium. Po upływie kadencji, do czasu powołania nowego składu, organy Rady działają w składzie dotychczasowym. Upływ kadencji Rady przerywa też kadencję Prezydium i Przewodniczącego.
 10. W uzasadnionych przypadkach wszyscy lub niektórzy członkowie Prezydium Rady mogą brać udział w Posiedzeniu Prezydium Rady zdalnie, przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Decyzje o takiej formie Posiedzenia podejmuje Przewodniczący Rady wraz z członkiem Rady lub czterech członków Prezydium Rady.
 11. Podejmowanie decyzji przez Prezydium Rady może w uzasadnionych przypadkach odbywać się w oparciu o tryb obiegowy lub z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.
 12. Uchwały podejmowane podczas posiedzeń Prezydium wymagają do swojej ważności uczestnictwa w posiedzeniu większości członków Prezydium oraz uzyskania akceptacji większości uczestników posiedzenia, niezależnie od formy posiedzenia. Uchwały podejmowane w trybie obiegowym wymagają dla swojej ważności akceptacji przez większość członków Prezydium.
 13. Przewodniczącego Rady wybiera spośród siebie Prezydium Rady na pierwszym posiedzeniu w danej kadencji. Pozostali członkowie Prezydium obejmują funkcję Wiceprzewodniczących.
 14. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz oraz kieruje pracami Rady i wytycza jej kierunki działania.

§4
Sposób podejmowania decyzji przez Radę

 1. Organy Rady mogą uchwalić regulaminy, określające zasady ich postępowania.
 2. Co roku, na Posiedzeniu Plenarnym Rada przyjmuje Ramowy Plan Pracy Rady na kolejny rok. Plan przyjmowany jest zwykłą większością głosów najpóźniej do końca roku poprzedzającego ten którego Plan dotyczy.
 3. Z posiedzeń organów Rady sporządzane są protokoły. Protokoły z posiedzeń Plenarnych Rady są zatwierdzane przez Posiedzenie Plenarne Rady, na kolejnym posiedzeniu, zwykłą większością głosów. Protokoły z posiedzeń Prezydium Rady są zatwierdzane na kolejnym posiedzeniu Prezydium Rady, zwykłą większością głosów.
 4. Posiedzenia Plenarne Rady odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 5. W Posiedzeniach Plenarnych Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby spoza jej składu, zapraszane przez Członków Prezydium Rady.
 6. W uzasadnionych przypadkach wszyscy lub niektórzy członkowie Rady mogą brać udział w Posiedzeniu Plenarnym Rady zdalnie, przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Decyzje o takiej formie Posiedzenia Plenarnego podejmuje Przewodniczący Rady wraz z członkiem Prezydium Rady lub czterech członków Prezydium Rady.
 7. Podejmowanie decyzji przez Radę może w uzasadnionych przypadkach odbywać się w oparciu o tryb obiegowy lub z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.
 8. Uchwały podejmowane podczas Posiedzeń Plenarnych Rady wymagają do swojej ważności uczestnictwa w posiedzeniu większości członków Rady oraz uzyskania akceptacji większości uczestników posiedzenia, niezależnie od formy posiedzenia. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Uchwały podejmowane w trybie obiegowym wymagają dla swojej ważności akceptacji przez większość członków Rady.

§5
Sposób funkcjonowania Grup Roboczych

 1. Prezydium Rady, Uchwałą, powołuje poniższe Grupy robocze, których zadaniem będzie pełnienie funkcji opiniodawczo-doradczej w stosunku do Rady:
  1. Grupa robocza ds. sektora lotniczego;
  2. Grupa robocza ds. sektora kosmicznego.
 2. Rada może też powołać kolejną Grupę roboczą, jeśli wystąpi taka potrzeba.
 3. Każda z Grup roboczych, zgodnie z przyjętymi nazwami w ustępie 1, zajmuje się inną częścią przemysłu lotniczo-kosmicznego.
 4. Zasady działania Grupy określa Regulamin Grup Roboczych stanowiący załącznik nr 5 do Regulaminu Rady .
 5. Zadania określone w par. 5 pkt. 1 będą realizowane w szczególności, poprzez:
  1. Opiniowanie wyników badań realizowanych na rzecz Rady w obrębie zainteresowania danej Grupy roboczej;
  2. Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących kompetencji w Sektorze będących w obrębie zainteresowania danej Grupy roboczej;
  3. Doradztwo w zakresie realizacji przez Radę zadań określonych w par. 1 ustęp 7 niniejszego Regulaminu w obrębie zainteresowania danej Grupy roboczej.
  4. Przygotowywanie propozycji materiałów merytorycznych do zatwierdzania przez Radę.
 6. Każda z Grup roboczych liczy od 3 do 8 Członków.
 7. Jedna osoba fizyczna może być jednocześnie Członkiem maksymalnie jednej Grupy roboczej.

§6
Zasady finansowania funkcjonowania Rady

 1. Koszty odnoszące się do wszystkich Członków Rady obejmują:
  1. koszt obsługi posiedzeń Plenarnych Rady, tj.: przygotowanie materiałów merytorycznych, przerwy kawowe oraz lunch (przy założeniu odpowiedniej długości trwania posiedzenia Plenarnego Rady),
  2. refundację poniesionych kosztów przejazdu danego Członka Rady lub Grupy Roboczej na Posiedzenie Plenarne Rady lub Grupy Roboczej do wysokości kosztów biletów na przejazd środkami transportu publicznego, jeżeli obrady odbywają się poza miejscem zamieszkania, zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów.

§7
Postanowienia końcowe

 1. Bieżącą obsługę prac Rady zapewnia Thales Polska Sp. z o.o., jako Lider Partnerstwa, m.in. gromadzi i przechowuje dokumentację z prac Rady, prowadzi listę członków Rady, odpowiada za bieżący kontakt z Członkami, prowadzi korespondencję, etc.
 2. W celu realizacji zadań wymienianych w ust. 1 Lider Partnerstwa powoła Sekretarza Rady.
 3. Po udostępnieniu przez Lidera Partnerstwa strony internetowej Rada będzie zamieszczać na niej informacje o własnej działalności.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio ogólne przepisy prawa.

Załączniki

Załącznikami do Regulaminu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego są:

 1. Deklaracja przystąpienia do Sektorowej Rady Ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego
 2. Oświadczenie kandydata na członka Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego
 3. Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy
 4. Regulamin zwrotów kosztów podróży
 5. Oświadczenie o poniesieniu wydatków na koszty podróży

Pobierz Regulamin Rady z dn. 2021.04.16 wraz z załącznikami