Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
AA

Członkostwo w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji przemysłu lotniczo-kosmicznego.

Członkinią lub członkiem Rady można zostać albo z inicjatywy Rady albo  z inicjatywy podmiotu, który zatrudnia przyszłą kandydatkę/przyszłego kandydata na członkinią/członka Rady.

Już na pierwszym posiedzeniu Rada stwierdziła, że w trosce o zapewnienie reprezentatywności Rady czyli aby reprezentowane w niej były proporcjonalnie wszystkie grupy Interesariuszy procesu określania kompetencji w przemyśle lotniczo-kosmicznym winna ona składać się z:

  1. …..  przedstawicieli przemysłu i operatorów;
  2. …….. przedstawicieli uczelni wyższych
  3. ……… przedstawicieli jednostek naukowych i badawczych innych niż uczelnie wyższe
  4. ……… przedstawicieli ministerstw (nie więcej niż 1 osoba z danego ministerstwa)
  5. ……… przedstawicieli pozostałych interesariuszy sektorów lotniczego i kosmicznego (w tym przedstawicieli związków pracowników, fundacji, jednostek edukacyjnych innych niż szkoły wyższe i innych).

Obecnie Regulamin Rady określa, że docelowo Rada powinna liczyć 35 członków. Jej optymalna docelowa struktura to udział odpowiednio 14:6:5:3:7 przedstawicieli powyższych grup interesariuszy. Rozpatrując kandydatów na nowych członków Rada będzie brać pod uwagę konieczność doprowadzenia do powyższych proporcji a następnie do ich utrzymywania.

Aby kandydatura członkini/członka mogła być rozpatrywana przez Radę podmiot zatrudniający daną osobę oraz kandydatka/kandydat  muszą wypełnić Deklarację Przystąpienia do Sektorowej Rady ds. Kompetencji przemysłu lotniczo-kosmicznego (w załączeniu) oraz dołączyć życiorys wskazujący na jej/jego doświadczenie i wiedzę, które będą potrzebne aby mógł skutecznie brać udział w pracach Rady.

Członkowie Rady będą zwracać się do podmiotów o wskazanie osoby, która mogłaby reprezentować daną grupe interesariuszy. Jednocześnie wszelkie zainteresowane podmioty z kręgu Interesariuszy mogą zwrócić się do Rady, za pośrednictwem któregoś z członków Rady, o akceptację ich przedstawicielki/przedstawiciela jako kandydatki/kandydata do Rady.

Rada będzie rozpatrywać zgłoszone kandydatury biorąc pod uwagę zarówno zasadę reprezentatywności sektora w Radzie (to zależy od typu zgłaszającego podmiotu) jak i spełnianie wymogu doświadczenia i wiedzy kandydatki/kandydata. Po zaakceptowaniu przez Radę kandydatura danej osoby zostanie zgłoszona do PARP, który jeśli uzna, że spełnia ona kryteria związane z doświadczeniem w sektorze i jej właczenie w skład Rady nie będzie sprzeczne  z zasadą reprezentatywności, przekaże ją do ostatecznej akceptacji  ministrowi właściwemu ds. gospodarki.

Deklaracje kandydatek/ kandydatów na członkinie/członków Sektorowej Rady ds Komptencji LOTKOS

Oprócz wypełnienia załączonej ankiety przez podmiot delegujacy oraz kandydatkę/kandydata ci ostatni powinni przedstawić swoje CV dokumentujące ich doświadczenie i wiedzę pozwalające im na kompetentne uczestniczenie w pracach Rady.

Deklaracja przystąpienia do RADY_LOTKOS