Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
AA

16.03.2022. Konferencja naukowa Rady

„Szanse, zagrożenia i bariery rozwoju lotnictwa w Polsce w aspekcie zarządzania w lotnictwie w okresie pandemii COVID-19 oraz kompetencji personelu zarządzającego na różnych poziomach kierowania”.

W konferencji udział wzięło wielu członków Sektorowej Rady, w tym jej Przewodniczący gen. bryg. pil. kosmonauta Mirosław Hermaszewski, animator branży lotniczej gen. bryg. pil. dr hab. Jan Rajchel, Andrzej Dąbrowski z Enter Air, dr Paweł Zagrajek z SGH Warsaw School of Economics czy Sławomir Facon z LOT Aircraft Maintenance Services.

Tematem przewodnim konferencji było zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie w okresie pandemii Covid C-19 w aspekcie prawnym oraz oczekiwane kompetencje personelu kierowniczego na różnych poziomach zarządzania w lotnictwie.

Zasadniczym celem Konferencji było nawiązanie współpracy środowisk reprezentujących wszystkie dziedziny lotnictwa ze szczególnym uwzględnieniem obszaru bezpieczeństwa w lotnictwie w kontekście przezwyciężenia negatywnych skutków pandemii COVID 19 w aspekcie uregulowań prawnych oraz pożądanych kwalifikacji, umiejętności i postaw personelu kierowniczego jak również nawiązanie trwałej współpracy skutkującej wymianą doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie.

Podczas Konferencji dyskusja toczyła się wokół problematyki związanej z zastosowaniem nowoczesnych technologii w lotnictwie, zarówno w odniesieniu do środków transportu, infrastruktury lotniczej, jak również systemów związanych z bezpieczeństwem i ochroną mających wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa osobistego i zbiorowego w czasie zagrożeń pandemicznych a co się z tym wiąże na kompetencje i umiejętności managerów lotnictwa. Podczas poruszania głównych wątków Konferencji nie do pominięcia jest wpływ wojny w Ukrainie na cały sektor lotniczy i jego dalsze konsekwencje.

Zagadnienia te mają szczególne znaczenie z punktu widzenia wyzwań, często nieprzewidywalnych, stawianych przed transportem lotniczym, czego doskonałym przykładem jest obecny kryzys związany z pandemią COVID-19 i wojna za naszą wschodnią granicą. Istotną, a w zasadzie fundamentalną kwestią są regulacje prawne, normujące funkcjonowanie lotnictwa we współczesnym świecie jak również doraźne regulacje awaryjne, podejmowane w kontekście nieprzewidywalnego rozwoju sytuacji pandemicznej i działań wojennych.

Obrady były prowadzone w trzech sesjach i dotyczyły następujących zagadnień:

  • Negatywnych skutków pandemii COVID 19 i jej wpływu na branżę lotniczą
  • Zarządzanie ryzykiem w lotnictwie
  • Organizacji systemów kształcenia i szkolenia na potrzeby sektora lotniczego
  • Lotniczych regulacji prawnych na poziomie światowym europejskim i krajowym w kontekście współczesnych zagrożeń
  • Aspektów prawnych kształcenia i szkolenia personelu obsług środków transportu lotniczego
  • Nowoczesnych metod, technologii i narzędzi stosowanych w procesach szkolenia podstawowego i zaawansowanego personelu obsługi środków transportu
  • Politycznych, ekonomicznych i prawnych aspektów procesów szkolenia podstawowego i zaawansowanego personelu obsługi środków transportu
  • Dydaktyki i edukacji dla transportu

Serdecznie dziękujemy Ekspertom za podzielenie się cennymi spostrzeżeniami. Nagranie z wydarzenia można obejrzeć online:

https://www.youtube.com/watch?v=uILtFbbNdvU&t=3889s