Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
AA

Inwentaryzacja Sektora Lotniczego

Mamy przyjemność przekazać Państwu do zapoznania wstępne wyniki badań przeprowadzonych przez spółkę Wademekum na zlecenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo – kosmicznego pt. „Inwentaryzacja sektora lotniczego na potrzeby budowy matrycy kompetencji”. Niniejsze Studium to pierwszy etap prac realizowanych w okresie od 01 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2021 r., który składa się z dwóch części.

Szczegóły

Sektor lotniczy na świecie praktycznie od czasu kryzysu związanego z atakami terrorystycznymi na World Trade Center z 11 września 2001 r. oraz światowego kryzysu finansowego w 2008 roku cechował stały wzrost przewozów pasażerskich, aż do wybuchu pandemii COVID-19, przy czym dynamika przewozów lotniczych w Polsce przewyższała dynamikę światową. W 2019 roku wartość dodana całej branży lotniczej stanowiła 0,7% całkowitego nominalnego PKB Polski (vs. 4,1% w UE). Wybuch pandemii COVID-19 miał wpływ nie tylko na przewoźników, ale także na niemal wszystkie przedsiębiorstwa z szerokiego łańcucha dostaw. Wypływ ten był niejednorodny. Najbardziej negatywnie pandemia wpłynęła na branżę pasażerskich przewozów lotniczych oraz szeroko rozumiany sektor turystyki lotniczej. Cargo lotnicze zasadniczo nie doznało uszczerbku. Rok 2019 był rekordowy pod względem liczby pasażerów obsłużonych w polskich portach lotniczych-ponad 49 mln pasażerów. W efekcie pandemii nastąpił drastyczny spadek w przewozach lotniczych – dla ruchu regularnego spadek w 2020 roku wyniósł 69,5%, zaś dla przewozów czarterowych 77,3%. Ruch lotniczy stopniowo się odbudowuje, ale trudny do przewidzenia dalszy rozwój pandemii, nie sprzyja dynamice odbudowy potencjału sprzed kryzysu.

W dniu dzisiejszym, mamy przyjemność przekazać Państwu do zapoznania wstępne wyniki badań przeprowadzonych przez spółkę Wademekum na zlecenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo – kosmicznego pt. „Inwentaryzacja sektora lotniczego na potrzeby budowy matrycy kompetencji”. Niniejsze Studium to pierwszy etap prac realizowanych w okresie od 01 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2021 r., który składa się z dwóch części.

Pierwsza część bieżącego etapu polegała na przedstawieniu wyników przeprowadzonych badań jakościowych metodą desk research oraz badaniu opinii wybranych podmiotów sektora lotniczego. W następnej części, bazując na wynikach tych badań, została utworzona i na bieżąco aktualizowana baza danych zidentyfikowanych podmiotów w zakresie prowadzonej przez nie działalności na rynku lotniczym. Analizy dokonano poprzez przeprowadzenie ilościowo-jakościowych badań sektora lotniczego metodą desk research oraz badania opinii wybranych podmiotów w tym przegląd rejestrów publicznych, w szczególności CEiDG, KRS, Baza Usług Rozwojowych, GUS, danych ULC, POL-on, raportów i rejestrów dotyczących branży lotniczej, a także badanie statystyczne reprezentatywnej grupy podmiotów poprzez ankiety i sformalizowane wywiady.

W drugim etapie badanie powinno pozwolić na ocenę dynamiki działalności tych podmiotów na rynku oraz śledzenia zmian rynku w okresie trwania badania, które przewidziane jest na następujące okresy:

  • a. Analiza I: 1-30 września 2021 r.,
  • b. Analiza II: 1-31 stycznia 2022 r.,
  • c. Analiza III: 1-31 maja 2022 r.

Cześć druga pierwszego etapu opracowania – to opis zwierający m.in. charakterystykę branży lotniczej w Polsce, przegląd dokumentów strategicznych, krajowych oraz tych o zasięgu europejskim i światowym, związanych z sektorem lotniczym i mających wpływ na jego funkcjonowanie, czynników wpływających na funkcjonowanie branży, omówienie źródeł finansowania polskiej branży lotniczej z uwzględnieniem środków publicznych i funduszy prywatnych oraz wpływu czynników zewnętrznych na rozwój branży w kontekście COVID-19 i trendów globalnych.

Zachęcamy wszystkich Państwa do zapoznania się z wynikami badań oraz ich dalszego śledzenia za pośrednictwem naszej strony. Wszystkich z Państwa, którzy dostrzegą różnice pomiędzy zidentyfikowanym a rzeczywistym stanem, prezentowanych podmiotów, lub brakiem podmiotów w zbiorze danych, zachęcamy do kontaktu z wykonawcą badań celem uaktualnienia istniejącej bazy danych.

Link do raportu